Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Pojęcia

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://parmamia.pl/delikatesy-online/, za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Zamówienia, prowadzony przez Właściciela.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje w ramach Serwisu Internetowego Zamówienia Produktów, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika dostęp do Serwisu Internetowego umożliwiający Zamawianie Produktów w Sklepie, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. W ramach Konta Klienta przechowywane są dane historyczne dotyczące zrealizowanych Zamówień.
 5. Koszyk – element oprogramowania Serwisu Internetowego, który umożliwia Użytkownikowi złożenie w ramach Sklepu Zamówienia, podgląd danych zawartych w Koszyku oraz ich modyfikację.
 6. Produkty – produkty spożywcze i inne produkty oferowane Klientowi.
 7. Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, która jest niezbędna do założenia Konta Klienta i korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne 
  z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach, których Właściciel uruchomi Klientowi co najmniej Konto Klienta.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, wskazujące jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu. Zamówienie dotyczyć może wyłącznie Produktów oferowanych przez Sklep wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie lub dokonuje Rezerwacji nabywa status Klienta.
 10. Sklep – fizyczny sklep RESTAURACJA DELIKATESY PARMA MIA prowadzący działalność pod adresem: ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, umożliwiający w ramach Serwisu Internetowego składanie Zamówień lub dokonywanie Rezerwacji oferowanych przez siebie Produktów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Serwis Internetowy nie jest Sklepem. 
 11. Właściciel/Właściciel Sklepu –CH Gołąbkowice sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344538, NIP 7343414638, REGON 121120176, tel. 18/414-39-00, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży Produktów w Sklepie, która w ramach Umowy zawartej z Klientem przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego zobowiązuje się zrealizować Zamówienie.
 12. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 15. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu Internetowego

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego.

2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis Internetowy prowadzi Właściciel.

4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.

5. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu Internetowego i jego elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego,

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, a także zasady realizacji Zamówienia,

– tryb postępowania reklamacyjnego,

– zasady polityki ochrony danych osobowych.

7. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Internetowego:

– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,

– włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

9. Podane w Serwisie Internetowym informacje o Produktach w szczególności zamieszczone opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Informację o Produktach dostępnych w Sklepie zamieszcza Właściciel Sklepu, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści dotyczące Produktów, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości. 

11. Zamieszczone w Serwisie Internetowym informacje o Produktach takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga, data ważności i przydatności do spożycia itd., pochodzą od producentów lub dostawców poszczególnych Produktów. W związku z rotacją dostępnego asortymentu, informacje na konkretnych Produktach mogą się różnić (np. data ważności i przydatności do spożycia). Dlatego Klient ma obowiązek zapoznać się informacjami, jakie są zamieszczone na konkretnym opakowaniu.

12. Umieszczone w Serwisie Internetowym wizualizacje Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości. 

13. Właściciel Sklepu uprawniony jest do zmiany ofertowej Produktów, w tym ich wycofania, lub zmiany cen, bez uprzedzenia. Wycofanie Produktów z oferty lub zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

14. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium opisanym na stronach Serwisu Internetowego.

15. Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

III. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta (czynność wymagająca Rejestracji), lub bez konieczności posiadania Konta Klienta (czynność nie wymagająca Rejestracji).

2. W przypadku korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu Internetowego bez zakładania Konta Klienta, zobowiązany jest on do podania wszystkich danych niezbędne do realizacji Zamówienia zgodnie z formularzem udostępnionym na stronach Serwisu oraz do potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól. Dane podane przez Klienta muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. 

3. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie Internetowym indywidualnego Konta Klienta poprzez dokonanie Rejestracji w Serwisie Internetowym. 

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Klient niezwłocznie otrzyma, na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość email potwierdzającą Rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o korzystanie z Serwisu Internetowego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz  uzupełnienia i zmiany danych podanych podczas Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta Klienta.

7. Dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do Rejestracji danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta Klienta.

8. Dane służące do dostępu (logowania) do Konta Klienta są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia korzystania przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Właściciela.

9. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego dokonując wyrejestrowania Konta Klienta. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej (prowadzenie Konta Klienta oraz umożliwienie składania Zamówień bez zakładania Konta Klienta) Właściciel świadczy nieodpłatnie dla Użytkowników.

11. Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

12. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego Konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

– podał w trakcie Rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego,

– dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.

14. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

– niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,

– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Składanie Zamówień 

1. Użytkownik ma możliwość składania Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez konieczności logowania się na to Konto.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego i dokonać logowania do swojego Konta Klienta. W przypadku pierwszego logowania należy dokonać Rejestracji. 

3. Aby złożyć Zamówienie po zalogowaniu należy wybrać Produkty oferowane przez Sklep dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. 

4. W celu złożenia Zamówienia bez logowania się na Konto Klienta należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego, a następnie wybrać Produkty oferowane przez Sklep dodając je do Koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego, a następnie uzupełnić dane wskazane w formularzu umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktów.

5. W trakcie procedury Zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów i ich ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie Internetowym.

6. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Produktów. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy. W przypadku korzystania z Konta Klienta dane te zostaną automatycznie uzupełniane zgodnie z aktualnymi danymi przypisanymi do danego Konta Klienta.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne w magazynie lub w Sklepie. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). 

9. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.  

10. Właściciel Sklepu jest uprawniony do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia Zamówienia lub wyjaśnienia niejasności, a także, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w celu uzyskania opinii o świadczonych usługach i jakości Produktów oraz zadowolenia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem  w celu potwierdzenia Zamówienia lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela do odstąpienia od Umowy.

12. W przypadku, kiedy po dodaniu Produktów do Koszyka Klient nie sfinalizuje Zamówienia, Właściciel przetwarza dane dotyczące Produktów dodanych przez Klienta do Koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres 3 dni. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody marketingowej, Właściciel może przesłać Klientowi w tym okresie informację o Produktach dodanych do Koszyka i możliwości ich zakupu, w tym zakupu z indywidualnie przydzielonym Klientowi rabatem według uznania Właściciela. Zaproponowana Klientowi w ten sposób cena Produktów zostanie indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

V. Metody płatności, ceny,termin dostawy.

1. Ceny poszczególnych Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

2. Klient dokonuje płatności wybierając jeden ze sposobów określonych w Serwisie Internetowym w trakcie składania Zamówienia.

3. W trakcie składania Zamówienia Klient wybiera formę dostawy akceptując cenę kosztów dostawy oraz wybiera termin dostawy spośród terminów proponowanych na stronie internetowej Sklepu .

4. Ostateczna cena Zamówienia zawiera koszt wybranych Produktów i koszt dostawy.

5. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności Klienta.  

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest m Elements S.A.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności: 

– Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

– Przelewy

– Przedpłata na konto

– Blik

8. W przypadku konieczności zwrotu środków uprzednio wpłaconych przez Klienta, Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

9. Właściciele Sklepu może organizować promocje lub konkursy dla Klientów. Zasady promocji lub konkursów będą regulowane odrębnymi regulaminami.

10. Właściciel Sklepu może wystawić fakturę VAT na wniosek Klienta. Faktura jest dostarczana do Klienta razem z Produktami lub przesyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. O chęci otrzymania faktury Klient musi poinformować Właściciela Sklepu w trakcie składania Zamówienia zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola.

VI. Realizacja Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności za Zamówienie.

2. Zamówienia złożone w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, do godz. 15 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. 

3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Właściciela Sklepu jako wolne, będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.

4. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

5. Koszt dostawy Zamówionych Produktów obciąża Klienta i wynosi w zależności od wielkości Zamówienia oraz formy dostawy, 20 zł za każdą paczkę o wadze do 20 kg. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych lub stałych promocji dotyczących kosztów dostawy Zamówionych Produktów. Szczegóły Promocji będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej

6. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do obecności w celu odbioru Zamówienia w czasie i miejscu wskazanym w Zamówieniu .

7. Produkty mogą być wydane bezpośrednio Klientowi lub osobie przebywającej pod adresem wskazanym na Zamówieniu. 

8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu Produktów, które leżą po stronie Klienta.

9. Jeśli Produkty nie zostaną dostarczone z winy Klienta, Właściciel Sklepu skontaktuje się z Klientem korzystając z informacji przekazanych w czasie składania Zamówienia. Produkty mogą zostać ponownie wysłane, ale Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów dostawy.

10. Odpowiedzialność za dostawę realizowaną przez podmiot trzeci ponoszą pracownicy podmiotu trzeciego. W przypadku realizacji dostaw przez podmiot trzeci obowiązuje regulamin tego podmiotu.

VII. Reklamacje związane z realizacją umowy

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług Serwisu Internetowego należy kierować do Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: biuro@golabkowice.pl.

2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją przez Sklep Zamówienia i Produktów należy kierować na adres Działu Reklamacji Właściciela wykorzystując adres e-mail: biuro@golabkowice.pl

3. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi wszystkich Zamówionych Produktów zgodnych z umową.

4. W chwili odbioru Zamówionych Produktów Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki. 

5. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela. Brak wykonania powyższej procedury nie pozbawia jednak praw ani roszczeń na zasadach ogólnych.

6. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży między Właścicielem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, Właściciel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności Produktu z umową, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć reklamację na piśmie na adres Właściciela lub e-mailowo ,oraz przesłać Właścicielowi reklamowany Produkt na jego koszt. Odpowiedź na reklamacje nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia

otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamacje będzie udzialana na piśmie lub innym trwałym nośnikiem(np.e-mailowo)

7. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, w takim przypadku w zakresie ewentualnego braku zgodności Produktów z umową sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami przy wykorzystaniu danych kontaktowych Właściciela wskazanych w rozdz. I pkt 12 Regulaminu.

8. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i stan Produktów, jeżeli zostały one pogorszone już po dostarczeniu do Klienta i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. gdy Klient nie przechowywał w odpowiedni sposób Produktów łatwo psujących się, albo o krótkim terminie przydatności).

9. W przypadku złożenia przez Konsumenta reklamacji, gdy reklamacja nie zostanie uznana lub Konsument nie zgadza się na załatwienie reklamacji w zaproponowany sposób ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń.

10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W szczególności Konsument może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Sądu Polubownego) przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (adres 31-752 Kraków,ul.Ujastek 7).

11. Pod adresem  https://ec.europa.eu/odr dostępna jest ponadto Europejska platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych poprzez stronę internetową (online).  

VIII. Odstąpienie od umowy .

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu.  Klienci wymienieni w zdaniu poprzednim  mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu/Produktów, będących przedmiotem Zamówienia, a w przypadku dostarczania ich osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego z nich, jego partii lub części albo – w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Postanowienia niniejszego rozdziału VIII dotyczą wyłącznie osób wymienionych w niniejszym ustępie.

2. Uprawnienie Klientów, wskazane w ustępie 1, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, dotyczy: 

– prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Właścicielem Sklepu w związku z realizacją Zamówienia,

– prawa odstąpienia od umowy o świadczenia usług Serwisu Internetowego zawartej z Właścicielem. 

3. Klientom wskazanym w ust. 1 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej w ramach realizacji Zamówienia w odniesieniu m.in. do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,

– w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczane przez Właściciela Sklepu Produkty są produktami spożywczymi o krótkiej przydatności do spożycia, w związku z czym nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta w zakresie takich Produktów już dostarczonych w ramach Zamówienia. 

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczane przez Właściciela Sklepu Produkty są produktami spożywczymi i jako takie ze względu na ochronę zdrowia jak i ze względów higienicznych nie mogą być zwracana po ich otwarciu. Prawo odstąpienia od umowy nabycia Produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu nie przysługuje przy tym zarówno w przypadku świadomego otwarcia opakowań Produktów, jak i ich przypadkowego uszkodzenia, rozerwania, lub innego naruszenia, lub noszących ślady jakiejkolwiek ingerencji w opakowanie. W szczególności dotyczy to produktów spożywczych zamkniętych w opakowania papierowe takich jak mąka, cukier.

6. Jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo odstąpienia wskazane powyżej Klient ma prawo w terminie 14 dni złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej w ramach Zamówienia, jak i umowy o świadczenie usług Serwisu Internetowego, bez podawania przyczyn. Dodatkowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr.1 do Regulaminu Sklepu zatytułowanego ,,Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość”. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać , stanowi załączniknr.2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu ponosi Klient, który złożył takie oświadczenie. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktów nie mogą być one przesłane w zwykłym trybie pocztą, koszty zwrotu Produktów, do których zobowiązany jest Klient mogą obejmować koszty usług kurierskich, w przypadku skorzystania z tej formy zwrotu Produktów, lub koszty dojazdu Klienta do Sklepu, w przypadku osobistego zwrotu Produktów. 


IX. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu Internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


X. Postanowienie końcowe

1.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców Indywidualnych. W takim przypadku stosuje się przepisy dotyczące właściwości wynikające z obowiązującego prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2023

4. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu Internetowego lub oferty Właściciela. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu Internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

5. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych i zaakceptowanych Zamówień.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres, jeśli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub przez administratorów serwerów pocztowych lub czynniki zewnętrzne (np. awarię).

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Sklepu

Pouczenie o możliwości odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Konsumenci oraz Klienci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których zawarta na odległość umowa nie posiada jednak charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej mają ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jeżeli jesteś takim Klientem możesz w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Serwisu Internetowego (dokonania Rejestracji i utworzenia Konta Klienta), lub umowy dokonania Zamówienia lub Rezerwacji od nich odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji przesyłając stosowną informację na adres email: . Możesz również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku spełnienia się przesłanek wyłączających to prawo, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się na inne rozwiązanie. W przypadku otrzymania Produktów jesteś zobowiązany do ich zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszty zwrotu Produktu są ponoszone przez Ciebie. Nie poniesiesz żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY-Wzór -załącznik nr.2

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_______________, adres: ___________________________________

Ja_________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy __________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru Produktów: ____________________________

Imię i nazwisko____________________________

Login ____________________________

Newsletter

Otrzymuj bieżące informacje o promocjach i wyprzedażach w naszym sklepie